மீனுடன் இந்த உணவை மட்டும் சேர்த்து சாப்பிட்டு விடாதீர்கள்

மீனுடன் இந்த உணவை மட்டும் சேர்த்து சாப்பிட்டு விடாதீர்கள்

    16 Mar 2018

நம்மபழங்கால ஆயுர்வேதத்தில்உணவை சாப்பிடுவதிலும்விதிமுறைகளை விதித்திருக்கிறார்கள். எந்த உணவோட எதை சேர்த்தால் நன்மைகள் இருமடங்காகும். அல்லது கேடு விளைவிக்கும் என்று...