Demonetisation anthem From Thatrom Thookarom

Actor Simbu has sung in a Demonetisation anthem From Thatrom Thookarom